Plovdiv, ul. Iztok №11 prodylzhenie
Also 1 location in Plovdiv